Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
   Bemanningsekonomi
 
 
•  Sjukfrånvaro

      Kostnader

      Orsaker

      Enkät
 
 
   Samverkan
   Samtidighet
   Sinnesro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
Sjukfrånvaro
 
Myter och sanningar om den svenska sjukfrånvaron

Påstående
Vi har hög sjukfrånvaro, högst av alla EU-länder.

Fakta
Stämmer inte. Vi är ett av de få länder som öppet redovisar långtidssjukfrånvaron. Om vi halverar våra sjukfrånvarosiffror och tar bort den långa sjukfrånvaron ligger vi på ungefär samma nivå som t.ex. våra närmaste nordiska grannar, Norge, Finland och Danmark. Den långa sjukfrånvaron orsakar höga sjukfrånvarosiffror i Sverige.

Påstående
Vår andel av arbetad tid är låg, bara 70–80 procent av ordinarie arbetstid. I många länder är den arbetade tiden betydligt högre och över 85 procent av ordinarie arbetstid.

Fakta
Det stämmer att vi har relativt låg andel arbetad tid och framförallt på den offentliga sektorn. Det förklaras av att vi har både män och kvinnor i arbete. Kvinnorna ökar andelen lagstadgade ledigheter för vård av barn, föräldraledigheter och tillfälliga föräldraledigheter. Om man tar hänsyn till könsvisa skillnader i olika arbetens bemanning skiljer sig inte våra siffror så mycket från andra länders utfall, där andelen kvinnor i arbete är lika.

Påstående
Sjukförsäkringen fuskas det med. Många sjukskriver sig själva på en vecka, dvs. använder egensjukskrivningen ofta.

Fakta
Den korta sjukfrånvaron (mindre än en vecka) är rätt stabil över tid, ca två procent av ordinarie arbetstid och tyder inte på stor överanvändning. Många arbetar när de är sjuka och är sjuknärvarande eller tar semester i stället för att vara sjukskrivna.

Påstående
Kostnaderna för sjukfrånvaron ökar, och de raserar hela det svenska välfärdssystemet.

Fakta
Sjukpenning är inte en kostnad som drabbar staten utan en transferering. Arbetstagare och företagare avstår en del av lönen i form av sociala avgifter (arbetsgivaravgifter, egenavgifter) som i sin tur finansierar sjukförsäkringen och andra välfärdstjänster. Av Socialdepartementets ”Socialförsäkringen i siffror” framgår hur mycket arbetsgivare betalat in i avgifter, och hur stora de sociala utgifterna har varit under de senaste åren.


Webdesign och konstruktion: Mackelbot Datasupport/Södermalms IT-verkstad  

AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017


AON/Hewitt och Svenskt Näringliv 2017