Bemanning  
 
   Om Paula Liukkonen
 
 
   Personalutköp
 
 
   Hälsobokslut
 
 
•  Bemanningsekonomi

      Böcker

      Arbetsmaterial

      Exempel
 
 
   Sjukfrånvaro
 
 
   Samverkan
   Samtidighet
   Sinnesro
 
 
   Litteratur/ uppsatser
 
 
   Bokbeställning
 
Bemanningsekonomi
Vad påverkar sättet att bemanna arbetet? Är arbetskraftskostnaden, som uppkommer på grund av vald bemanningsstrategi, känd? I Boken Bemanningens ekonomi – om personal, ekonomi och ansvar förr och nu ställer jag en rad frågor om bemanning.
Om personalredovisning

Hur ser arbetsenheten eller organisationen ut, vars bemanning vi studerar? Finns det personalredovisning och statistik som visar hur arbetet är bemannat, med anställda i olika anställningsformer, ålder, kön m.m.?


Om tidsanvändning

Hur används tiden? Används den för värdeskapande arbete? Satsar man på tid som ger förutsättningar för en bättre och effektivare verksamhet eller försvinner tiden på att söka lösningar på problem orsakade av frånvaro och personalbrist? Behåller organisationen all den kompetens som rekryterats och utvecklats på arbetsplatsen? Hur ser kompetensbemanningen ut, och finns det mätmetoder för att kartlägga den?


Om bemanningens balans och nödvändiga aktiviteter för att skapa balans

Hur fungerar bemanningen, är arbetet över- eller underbemannat, uppnås balans i bemanningen? Bidrar bemanningen till god arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse? Uppnås hög kund- eller brukarnöjdhet med sättet att bemanna arbetet?

När bemanningen är rätt dimensionerad och verksamheten uppnår sina mål på ett effektivt, produktivt sätt och med hög kvalitet som tillfredsställer kunder och leverantörer, utvecklas såväl organisationen som människorna i den.

Att tillsammans skapa en bemanning som är hanterbar och möjlig att påverka, att ifrågasätta och förändra när något inte fungerar och måste göras bättre, är den bärande tanken i min bok. Det ställer krav på öppenhet och delaktighet över partsintressen. En värdeneutral och objektiv redovisning kan fungera som en gemensam plattform för fortsatt utvecklingsarbete på vägen mot rätt bemanning.